„Předně pamatujte, že podpis neznamená jen souhlas, ale projev celé vůle! Nedá se změnit ani odvolat, takže je třeba s ním nakládat velmi opatrně. Nikdo nemá právo Vás nutit k podpisu čehokoli, s čím nesouhlasíte nebo nerozumíte!“

Bonita – schopnost klienta splácet úvěr/ půjčku řádně a včas.

Exekuce – nucený výkon pravomocného rozhodnutí.

Inflace – ekonomický jev, rostou ceny a snižuje se kupní síla peněz.

Insolvence – neboli úpadek – neschopnost dlužníka splácet dluhy.

Konkurz – soudní řízení, při kterém je majetek dlužníka zpeněžen a výnos je rozdělen mezi věřitele.

Konsolidace úvěru – možnost dlužníka převést všechny své půjčky do jedné a splácet pouze jednu částku (často s nižšími měsíčními splátkami, ale delší dobou splácení).

Kontokorent – služba k běžnému účtu, umožňuje přečerpání účtu (jít do mínusu), ale za cenu vysokých úroků.

Leasing – půjčka k pořízení movité věci. Až do doby splacení je vlastníkem leasingová společnost.

Jistina – zapůjčená, nesplacená část úvěru, ze které se vypočítávají úroky.

Lichva – pokud je hodnota poskytnutého plnění k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru.

Oddlužení – neboli osobní bankrot – řešení úpadku fyzické osoby buď prodejem majetku, nebo plněním pětiletého závazku.

Plná moc – jednostranný právní akt, který dává zástupci právo jednat za zastoupeného.

Pohledávka – právo věřitele požadovat od dlužníka vyrovnání dluhu.

Povinný – neboli dlužník, který má povinnost k věřiteli.

Předností pohledávka – pohledávka na výživném, vůči státu, pokuty na zdr. a soc. pojištění (při exekuci se uspokojují tyto pohledávky jako první).

Nepřednostní pohledávka – pohledávka ze smluvních ujednání (půjčky, úvěry,…).

Rozhodčí doložka – písemné smluvní ujednání, že případné spory budou vyňaty z pravomoci obecných soudů a budou řešeny v rozhodčím řízení. Spor pak řeší rozhodce.

RPSN – roční procentní sazba nákladů

Smlouva – závazný, vícestranný právní akt, kterým na základě vlastní vůle vznikají práva a povinnosti.

Splátkový kalendář – časový plán postupného splácení dluhu s uvedením přesné výše a data splatnosti jednotlivých splátek.

Úvěr – návratná půjčka, kterou poskytují banky i nebankovní instituce, převážně s úrokem.

Věřitel – ten, kdo poskytl půjčku.

Praktické rady:

 • Při vstupu do sexbyznysu si udělat finanční plán.
 • Vydělané peníze pravidelně ukládat do banky.

 • Při změně bydliště kontrolovat původní adresu, zda tam nedošla důležitá pošta.

 • Poštu přebírat a číst.

 • Zajistit si placení povinného zdravotního pojištění.

Dluh může vzniknout z různých zdrojů.

 • neplacení zdravotního pojištění,
 • neplacení daní,
 • neplacení výživného,
 • neplacení povinného ručení,
 • neplacení pokut.
 • nájem,
 • energie,
 • půjčky,
 • ručitelství,
 • manželství – dluhy vzniklé v rámci společného jmění manželů,
 • partnerství – dluhy z půjčky bývalého partnera psané na moje jméno,
 • z dědictví.
 • náklady soudního řízení,
 • náklady na advokáta,
 • náklady za výkon vazby či výkonu trestu odnětí svobody,
 • náhrada škody poškozenému,
 • pokuty z přestupkových řízení,
 • pokuty od Policie.

Druhy dluhů

 • daně a poplatky (např. daň z příjmu, dědická daň atd.),
 • sociální a zdravotní pojištění,
 • pokuty.
 • náhrada škody poškozenému,
 • náklady soudního řízení a obhajoby,
 • náklady výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody.
 • úvěry a půjčky (bankovní i nebankovní, od přátel atd.),
 • neplacené účty (nájemné, telefon atd.),
 • nedoplatky (el. energie, plyn, voda atd.),
 • pokuty od dopravních podniků.
 • vůči dětem, manželovi.

Vývoj dluhu v čase

Inkasní společnost (tzv. vymahačská) společnost vymáhá dluh namísto věřitele (nebo pro věřitele) nebo také může Váš dluh odkoupit a tím se stát novým věřitelem. Kontaktuje Vás písemně, telefonicky nebo osobně. Dluh narůstá o náklady inkasní společnosti, stále se však dá předejít navyšování o náklady na advokáta, soudní řízení nebo exekutora – pokuste se domluvit na splátkovém kalendáři nebo jeho úpravě! Při komunikaci s věřitelem vždy uvádějte, že žádáte, aby splátka byla použita v první řadě na splacení jistiny, poté na úrok a později na úrok z prodlení a poplatků.

Soudní nebo rozhodčí řízení

Pokud se věřiteli vymáhání mimosoudní cestou nepodaří, může podat žalobu k soudu nebo návrh na vydání platebního rozkazu, což znamená, že vyhledá advokáta a náklady na něj se budou přičítat k vašemu dluhu. Advokát Vás osloví na základě písemné výzvy k zaplacení (lhůta na zaplacení je obvykle 15-30 dní). I v této fázi je možné pokusit se dohodnout na splátkovém kalendáři. Pokud se nedomluvíte, obdržíte žalobu o zaplacení či platební rozkaz (proti žalobě se můžete odvolat, proti rozkazu je možné podat do 15 dnů písemný odpor).

Podáním odporu začínáte jednat se soudem a je možné domluvit splátkový kalendář. Soud může při např. neuznat úroky v plné výši, odpor však musí být důkazně podložen (např. dluh je zaplacen, jen ještě nedošlo k připsání platby).

POZOR! Už neplatí, že řízení nemůže probíhat, dokud si všechny strany v řízení nepřeberou poštu. Dnes platí, že pokud si doporučený dopis některá z obesílaných stran nevybere do 10 dní na poště, dopis se vrací zpět odesílateli a považuje se za DORUČENÝ, platební rozkaz však musí být doručen do vlastních rukou.

JAKOUKOLI ZMĚNU VAŠEHO POBYTU (A DORUČOVACÍ ADRESY) HLASTE VŠEM SVÝM VĚŘITELŮM! Jakou adresu máte zaevidovanou zjistíte/změníte na obecním úřadě v místě trvalého bydliště.

POKUD MÁTE TRVALOU ADRESU NA OBECNÍM ČI MĚSTSKÉM ÚŘADĚ, zajistěte si na nejbližší poště službu jménem odnos (je zdarma). Dopisy Vám budou ukládat přímo na poště, vaší povinností bude si pro ně minimálně jednou za týden přijít.

Zásady vyjednávání s věřitelem

 • Věřitele kontaktovat co nejdříve a všechny, vysvětlit jim situaci – je důležité být aktivní;-
 • věřitele kromě výše zmíněných rizikových závazků neupřednostňovat a všem zasílat stejnou poměrnou (domluvenou) splátku (dle § 223 zvýhodnění věřitele, zákona č. 40/2009 Sb. Trestního zákoníku), pokud je to možné,
 • začít s jednáním před splatností dluhu;
 • vyjednávat o dluhu, kde hrozí bezprostřední právní postihy;
 • nepoddávat se tlaku ze strany věřitelů;
 • věřitele je možné požádat o snížení měsíčních splátek nebo o zastavení navyšování splatné částky o úroky z prodlení a poplatky z prodlení (věřitel nemusí souhlasit se snížením nebo s odkladem splátek, ani s odpuštěním úroků);
 • vyplácí se opakovaně žádat věřitele o splátkový kalendář
 • v komunikaci s věřiteli je potřeba být zdvořilá a trpělivá;
 • zahájené platby nepřerušovat;
 • nekomunikovat s nikým jiným než s věřiteli (či inkasní agenturou v předsoudní fázi, pakliže se na ní věřitel obrátí), v exekučním řízení s exekutory;
 • začít platit když věřitelé nesouhlasí s nabídkou;
 • nechat si dohodu potvrdit písemně;
 • uschovávat doklady;
 • splátky zahrnout do rodinného rozpočtu.

Co věřitel smí a co nesmí:

 • Není povinen přihlédnout k okolnostem, proč nemůžete platit.
 • Není povinen přistoupit na nabídku dlužníka.

Přednostní pohledávky (tedy dluhy, které mají přednost ve splácení):

 • výživné,
 • náhrady škody způsobené poškozenému ublížením na zdraví,
 • náhrady škody způsobené úmyslnými trestnými činy,
 • pohledávky daní a poplatků,
 • sociální a zdravotní pojištění
 • a další.

Výkon rozhodnutí a exekuce

Výkon rozhodnutí

 • Směřuje k rychlému uspokojení práv věřitele. V současné době se provádí pouze v případě dluhu na výživném,
 • postihuje majetek dlužníka
 • řídí se výhradně občanským soudním řádem.

Exekuce

 • Je výkon soudního nebo jiného rozhodnutí, kterým se zabavuje majetek dlužníka na úhradu jeho dluhů,
 • spočívá většinou ve vymožení peněžité částky od povinného (dlužníka) pro oprávněného (věřitele), případně v donucení ke splnění jiné povinnosti dle zákona č. 120/2001 Sb. O soudních exekutorech a exekuční činnosti,
 • nařizuje soud, provádí soudní exekutor,
 • týká se veškerého majetku, majetek dohledává exekutor, způsob provedení určuje exekutor,
 • náklady exekuce a odměnu exekutora platí povinný.

Průběh exekučního řízení:

 • exekuční titul – podklad pro zahájení exekuce,
 • věřitel si vybere exekuční úřad – k němu podá exekuční návrh,
 • exekuční návrh – exekutor do 15 dnů pošle soudu se žádostí o pověření,
 • pověření k provedení exekuce – soud zašle do 15 dnů exekutorovi,
 • exekutor zašle věřiteli, ne však dlužníkovi,
 • zjišťování majetku dlužníka – povinná součinnost s exekutorem (nově i Česká pošta),
 • výzva k úhradě (platí generální inhibitorium = omezení povinného v nakládání se svým majetkem),
 • exekuční příkazy – podle povahy zjištěného majetku,
 • příkaz k úhradě nákladů exekuce,
 • usnesení o skončení exekuce.

Exekuční titul – je pravomocné a vykonatelné rozhodnutí, zejména vykonatelné rozhodnutí soudu, vykonatelný rozhodčí nález, exekutorský zápis, (výjimku tvoří dluhy u státních institucí – policie, finanční úřad, zdravotní pojišťovna – ti využívají správní řízení a k exekuci mohou přistoupit i bez rozhodnutí soudu).

Exekuční tituly, se kterými se můžete setkat nejčastěji:

 • rozsudek z občansko-právního řízení (na základě žaloby na zaplacení),
 • rozsudek z trestního řízení (určení náhrady škody z trestné činnosti),
 • platební rozkaz,
 • schválený smír,
 • rozhodčí nález,
 • notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti,
 • výměr či výkaz nedoplatku a penále.

Pokud je exekuční titul, již není možné dluh či jeho výši popírat, to mělo nastat v nalézacích řízeních.

Exekuční návrh – na jeho základě soud rozhoduje o nařízení exekuce a pověření exekutora. Exekutor vydá exekuční příkaz.

Způsoby provedení exekuce:

 • Srážky ze mzdy či jiných příjmů (i z dávek podpory v nezaměstnanosti, invalidního důchodu, starobního důchodu),
 • přikázání pohledávky (zablokování a zabavení peněz na účtu v bance),
 • prodej movitých věcí,
 • prodej nemovitosti,
 • pozastavení řidičského oprávnění – lze jen při vymáhání nedoplatku výživného pro nezletilé dítě,
 • uložením jiné povinnosti: vyklizením, odebráním věci, rozdělením společné věci, provedení prací a výkonů.

V exekuci se nyní zohledňují přednostní (výživné, pohledávky státu…) a nepřednostní (vše ostatní) pohledávky.

Pokud má dlužník pouze nepřednostní pohledávky, zůstává mu základní nezabavitelná.

Exekutor NESMÍ zabavit:

 • Běžné oděvní součásti a obvyklé vybavení domácnosti,
 • snubní prsten a jiné předměty podobné povahy,
 • zdravotnické potřeby a jiné věci, které dlužník potřebuje,vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě,
 • hotové peníze do částky dvojnásobku životního minima.

Jak se bránit exekuci:

 • Domluva s věřitelem – před podáním žaloby (při hrozící exekuci),
 • podat návrh na zastavení exekuce (např. pro nemajetnost),
 • zaslat exekutorovi návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu majetku (např. na věci, které nepatří dlužníkovi, lhůta je 30 dní ode dne, kdy se vlastník o soupisu dozvěděl), exekutor musí rozhodnout do 15 ti dnů,
 • vylučovací žaloba – pokud je žádost zamítnuta, podat k soudu návrh na vyloučení věci z výkonu rozhodnutí (lhůta 30 dnů ode dne, kdy bylo doručeno rozhodnutí exekutora),
 • stížnost na postup exekutora, námitky proti příkazu k úhradě nákladů exekuce.

Dlužná částka, vymáhaná exekučně se může v procesu vymáhání navýšit o:

 • Úroky z prodlení,
 • náklady soudního řízení,
 • náklady věřitele spojené s vymáháním dluhu,
 • náklady exekuce a odměnu exekutora.

V exekuci:

Mohou být postiženy: sociální příplatek, rodičovský příspěvek, odměna pěstouna, podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci, peněžitá pomoc v mateřství, podpora při ošetřování člena rodiny, důchod (starobní, invalidní, vdovský, sirotčí), stipendium, odstupné. Více v Exekutorském řádu č. 120/2001 Sb.
Nemohou být postiženy: příspěvek na bydlení, porodné, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc, příspěvek na péči, přídavek na dítě, příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči. Více v Exekutorském řádu č. 120/2001 Sb.

Důvody, z jakých lze exekuci odložit:

1. Na návrh (povinného) může soud odložit provedení výkonu rozhodnutí, jestliže se povinný bez své viny (1) ocitl přechodně (2) v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky (3) a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen (4). Pokud má být návrh na odložení exekuce úspěšný, musí tedy být splněny všechny čtyři výše uvedené předpoklady současně. Tyto čtyři předpoklady musí povinný ve svém návrhu odůvodnit a pokud možno i doložit

Obecně je promlčecí doba podle občanského zákoníku tříletá. V případě práva na náhradu škody je však promlčecí doba pouze dvouletá (maximálně však tříletá), podobně jako u bezdůvodného obohacení, a běží ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o škodě a o tom, kdo za ni zodpovídá. U úmyslné škody však už jde o deset let. Právo z přepravy se promlčí za jeden rok. Desetiletá promlčecí lhůta plyne v případě, že ve věci pravomocně rozhodne soud. Stejná, desetiletá, promlčecí doba platí také ve chvíli, kdy dlužník pohledávku písemně uzná – a to jak důvod jejího vzniku, tak její výši. Desetiletá promlčecí lhůta platí v těchto případech také pro úroky.

Dlužník musí promlčení u soudu namítnout, soud na tuto možnost běžně neupozorňuje, a pokud dlužník nevznese námitku promlčení, právo věřitele je soudem potvrzeno.

Promlčecí lhůty:

 • občanský zákoník – 3 roky,
 • obchodní zákoník – 4 roky (pozor- úvěrové smlouvy jsou uzavírány podle obch. zák.),
 • uznání dluhu – 10 let,
 • zdravotní pojištění – 10 let (obnovuje se vždy při doručení platebního výměru či výkazu nedoplatku),
 • sociální pojištění – 10 let (obnova stejně jako u zdravotního pojištění),
 • pokuta ve správním řízení – 6 let,
 • soudní rozhodnutí – 10 let na vymožení pohledávky ve vykonávacím řízení.

Oddlužení

Pokud není dlužník schopen splácet své dluhy, může vyhlásit tzv. osobní bankrot.
Návrh na povolení oddlužení musí obsahovat další položky uvedené v zákoně.

O oddlužení může žádat:

a) osoba v úpadku (má dluhy u více věřitelů, není schopna své závazky plnit),

b) osoba, která v následujících 5 letech není schopná v měsíčních splátkách ze svého příjmu nebo jednorázově z prodeje majetku zaplatit minimálně 30% dluhu.

Oddlužení může proběhnout (o způsobu rozhodují věřitelé, nikoli dlužník!) zpeněžením majetkové podstaty (prodej dlužníkova majetku) nebo plněním splátkového kalendáře (je nutný legální příjem – mzda/důchod).

Po dobu trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen:

 • vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný o získání příjmu usilovat (nesmí rovněž odmítat možnost si příjem obstarat!),
 • hodnoty získané dědictvím/darem zpeněžit a jejich výtěžek použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře (stejně jako další mimořádné příjmy),
 • bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu (+ správci a věřitelům) každou změnu svého bydliště a zaměstnání,
 • dvakrát ročně předložit insolvenčnímu soudu, správci a věřitelům přehled svých příjmů za uplynulé měsíce.
 • nezatajovat žádný ze svých příjmů a nepřijímat na sebe nové závazky.

Po 5 letech, kdy dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti, oddlužení končí.  Dlužník musí podat návrh soudu na osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení a to v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. V případě, že soud zamítne návrh na povolení oddlužení (např. po zjištění nepoctivého záměru dlužníka), je úpadek automaticky řešen konkursem.

Konkurs spočívá v tom, že jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části NEZANIKAJÍ.

Pozor na společnosti nabízející oddlužení za vysoký poplatek. Prověřené instituce a poradny Vám bezplatně pomohou vypočítat, zda na oddlužení dosáhnete a pomohou Vám s podáním žádosti.

Kontakty

www.financnitisen.cz/– finanční poradenství v Ostravě, Praze, Ústí nad Labem, Prostějově, Šumperku, Litvínově, České Lípě, Hradci Králové a Plzni.

http://www.katalog-pravniku.cz/dle-sluzeb/obcanske-poradny – katalog občanských poraden v ČR, příadně zde: https://www.obcanskeporadny.cz/cs/poradny

Občanské poradny

Karlovy Vary – http://www.kskcentrum.cz/obcanska-poradna
Tel: 605 295 009, 605 295 515

Plzeň – http://www.opplzen.cz/
Tel: 377 456 468, 777 964 563

České Budějovice – http://www.jihoceskarozvojova.cz/jihoceska-rozvojova/obcanska-poradna.html
Tel: 606 720 095, 387 222 838

Jihlava – http://www.obcanskaporadna.cz/
Tel: 567 330 164, 739 178 390

Brno – http://www.poradnabrno.eu/
Tel: 545 241 828

Zlín – https://www.strop-zlin.cz/
Tel: 571 110 896

Ostrava – http://jekhetane.cz/?page_id=232
Tel: 591 124 979, 778 059 313

Olomouc – https://poradnaolomouc.cz/
Tel: 585 225 867, 721 324 423

Pardubice- http://www.obcanskaporadnapardubice.cz/
466 989 574

Hradec Králové – http://www.ops.cz/
Tel: 734 734 818

Liberec – http://d-os.net/poradenstvi/obcanska-poradna/
Tel: 485 152 070

Praha 1 – http://www.oppraha1.wz.cz/
Tel: 222 310 110

Praha 6 – http://www.oppraha1.wz.cz/
Tel: 235 312 939

Praha 4 – http://www.proximasociale.cz/poradna.php
Tel: 241 770 232

Ústí nad Labem – http://www.rubikoncentrum.cz/kontakty.php#gray,
Tel: 778 424 699

Instruktážní videa od Rubikonu:
Video EXEKUCE – co dělat, když vám exekutor buší na dveře…
Video OSOBNÍ BANKROT – jak na oddlužení
DLUHOVÉ MÝTY – jak se vyhnout ještě větším problémům…