Poslání, cíle a cílová skupina

Poslání:

Posláním Internetové poradny R-R je poskytovat odborné sociální poradenství založené na bezpečné komunikaci mezi klientkami/klienty a poradkyněmi, vedoucí ke zlepšení životní situace a snížení rizik, která souvisí s prací v sexbyznysu. Internetové poradenství je poskytováno bezplatně, anonymně a nezávisle na etnické příslušnosti, náboženském vyznání a sexuální orientaci.

Cíle:

Snižování rizik: působení na klientky/klienty, aby jejich práce v sexbyznysu byla co nejbezpečnější a měla co nejmenší negativní dopad na jejich osobnost a osobní život (z pohledu zdravotního i sociálního) – jedná se zejména o poradenství týkající se prevence násilí a vydírání ze strany okolí, zásad bezpečnějšího sexu, prevence závislostí, zadluženosti apod.

Empowerment: zplnomocňování a posilování klientek/klientů k vytváření vlastních limitů a hranic v profesi i v osobním životě a držení hranic.

Zprostředkování kontaktů a odkazů na potřebné služby: nasměrování klientek/klientů na pomáhající služby podle jejich specifických potřeb, včetně návazných služeb poskytovaných v poradenských centrech R-R (poradenství, terapie, vyšetření na pohlavně přenosné infekce aj.).

Poskytování podpory: podpora a motivování klientek/klientů při zvládání jejich životních situací a ve sdílení témat souvisejících se světem sexbyznysu, která nemohou či nechtějí řešit se svým okolím.
Poskytování objektivních informací: zprostředkování klientkám/klientům objektivních, aktuálních a nezkreslených informací zejména v otázkách vztahujících se k práci v sexbyznysu a řešení jejich obtížných životních situací.

Cílem Internetové poradny R-R NENÍ:

odrazovat ženy/muže od práce v sexbyznysu, ale nabízíme jim pomoc a podporu, pokud budou chtít ze sexbyznysu odejít a hledat jiné uplatnění i při řešení témat souvisejících se světem sexbyznysu.

Cílová skupina:

Cílovou skupinu Internetové poradny R-R tvoří především:

ženy/muži starší 18 let (včetně), bez ohledu na jejich rasu, etnikum, národnost, sexuální orientaci, náboženství, původ a sociální situaci, které:

 • sexuální pracovnice/pracovníci (poskytující tyto služby fyzicky či v online prostoru)
 • erotické masérky/maséři
 • pornoherečky/pornoherci
 • striptérky/striptéři
 • tanečnice/tanečníci v nočních klubech.

Tuto poradnu provozuje ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s., která je zároveň jejím zřizovatelem. Všechny informace o poradně a komu je poradna určena, naleznete v sekci „O poradně“, kde jsou definovány cíle a poslání poradny, etický kodex a kde je uvedeno, kdo Vám odpovídá, a jsou popsány možnosti pro podání stížnosti či ocenění.

Mějte prosím na paměti, že internetové poradenství nemůže nahradit osobní kontakt s pracovnicí R-R či jiným odborníkem nebo dlouhodobou psychoterapii.

Posláním poradenského centra R-R je poskytnout bezpečný a důstojný prostor pro sdílení potřeb a pomoc osobám pracujícím v sexbyznysu nebo se pohybujícím v prostředí sexbyznysu či v souvislosti s otázkami vztahujícími se k problematice prostituce. Služba usiluje o snížení negativních sociálních důsledků spojených s poskytováním placených sexuálních služeb, a to cestou odborného sociálního poradenství zaměřeného na potřeby cílové skupiny. R-R seznamuje veřejnost s problematikou prostituce s cílem snížit stigmatizaci sexuálních pracovnic/pracovníků a usiluje o prosazování práv sexuálních pracovnic/pracovníků.

Etický kodex

Poslání:

Etický kodex Internetové poradny ROZKOŠ bez RIZIKA (dále jen R-R) vychází z Etického kodexu sociálních pracovníků České republiky a Etického kodexu internetových poraden vypracovaného a schváleného Českou asociací pracovníků linek důvěry v Liberci v roce 2005.
Dodržujeme tyto etické zásady:

Pracovnice poradny jsou vázány profesní mlčenlivostí. Poradna nesděluje informace o Vás druhým osobám bez vašeho vědomí a souhlasu, kromě situací, které vyžadují zákony České republiky.

Můžete vystupovat anonymně pod Vámi zvolenou přezdívkou. Nebudeme po Vás vyžadovat žádné informace, které sami nechcete sdělit. Všechny informace sdělené klienty jsou považovány za důvěrné, pokud to neodporuje platným zákonům ČR.

Respektujeme Vaše postoje, hodnoty a rozhodnutí. Nediskriminujeme na základě víry, sexuální orientace, ideologie, přesvědčení, rasy ani etnika.

Respektujeme rozhodnutí žen a mužů pro poskytování služeb v sexbyznysu. Nemoralizujeme a nepřesvědčujeme ženy a muže, aby přestali pracovat v sexbyznysu. Nabízíme pomoc a podporu, pokud se ženy/muži rozhodnou, že chtějí pomoci odejít a hledat jinou práci.

Rozhodnutí zůstává ve Vašich rukou. Na základě naší odbornosti Vám nabídneme podporu a varianty řešení, volba zůstane na Vás.
Poradna umožňuje informační kontakt s klientkami/klienty a kvalifikovanou pomoc klientkám/klientům v tísni pomocí internetových technologií. Pracovnice poradny nesmí poradnu využívat k uspokojování svých obchodních, sexuálních, emocionálních, náboženských aj. potřeb či přání. Pracovnice poradny se pravidelně vzdělávají a pracují pod supervizí, aby poskytovaly poradenské služby co nejkvalitněji a zajistily potřebnou odbornost.

Platná pravidla a podmínky

Poslání:

Zde uvádíme podmínky a pravidla, která jsou obecně platná pro vás i pro poradkyně – pracovnice Internetové poradny ROZKOŠ bez RIZIKA:

 • 1
  Pracovnice poradny se zavazují odpovídat na dotazy do sedmi pracovních dnů ode dne přijetí dotazu. Pracovnice poradny odpovídají v českém jazyce na dotazy přijaté v českém/slovenském jazyce Provozovatel poradny R-R nemá v současné době kapacitu zodpovídat dotazy v jiných než výše uvedených jazycích.
 • 2

  Smlouva o poskytování služeb s tazatelem není uzavírána písemně, ale je platná za splnění následujících podmínek:

  • Zájemce i jeho zakázka odpovídají veřejnému závazku poradny.
  • Zájemce souhlasí s podmínkami poskytování sociální služby odborné sociální poradenství.
  • Zájemce se rozhodl službu poradny využít.
 • 3

  Máte možnost zvolit formu odpovědi na email, případně přes osobní schránku (viz. Pravidla schránky).

 • 4
  Neuvádějte prosím Vaše identifikační údaje v dotazech, aby nedošlo k rozpoznání Vaší identity. Pokud si přejete zaslat odpověď na email a uvedete do příslušné kolonky při vyplňování dotazu Váš e-mail, na stránkách se nezobrazí – slouží pouze pro zaslání odpovědi na Váš dotaz.
 • 5

  Pokud zvolíte formu odpovědi na webové stránky Internetové poradny R-R, pracovnice mohou do Vašeho dotazu zasáhnout před jeho zveřejněním a z Vašeho dotazu odstranit identifikační údaje (jako je jméno, příjmení, místo, kde žijete apod.), aby z přečtení dotazu nebylo možné odhalit, kdo dotaz posílal. Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů vulgární výrazy a informace související s potenciální trestnou činností.

 • 6
  Dotazy se prosím snažte formulovat konkrétně a srozumitelně. Ve svých dotazech prosím neužívejte nepatřičné vulgarismy.
 • 7

  Poradna si vyhrazuje právo nezveřejňovat útočné, agresivní, vulgární a další dotazy, které nesouvisí se zaměřením a posláním poradny a které jsou v rozporu s etikou poradny.

 • 8
  Poradna garantuje Vaši anonymitu a mlčenlivost v mezích platné legislativy ČR.
 • 9
  Pracovnice poradny (poradkyně) mají odborné vzdělání a nesmí poradnu využívat k uspokojování svých obchodních, sexuálních, emocionálních, náboženských aj. potřeb či přání.
 • 10
  Veškeré aktivity poradny vůči Vám nejsou dílem jedince – jsou výsledkem spolupráce týmu.
 • 11
  Poradna neuchovává IP adresy ani emailové adresy, případné identifikační údaje jsou z textů dotazů odstraněny, aby nedošlo k jejich zveřejnění.
 • 12
  Tuto poradnu provozuje ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s., která je zároveň jejím zřizovatelem. Všechny informace o poradně a komu je poradna určena naleznete v sekci „O poradně“, kde jsou definovány cíle a poslání poradny, etický kodex a kde je uvedeno, kdo Vám odpovídá a jsou popsány možnosti pro podání stížnosti či ocenění.

Mějte prosím na paměti, že internetové poradenství nemůže nahradit osobní kontakt s pracovnicí R-R či jiným odborníkem nebo dlouhodobou psychoterapii.

Pravidla schránky

Osobní schránka je plně anonymní poradenská služba, kterou poskytuje R-R prostřednictvím internetu. V Osobní schránce můžete vidět historii komunikace s poradkyněmi.

V osobní schránce můžete konzultovat s odbornicemi Vaše otázky, obavy a problémy. Osobní schránka je určena všem, kdo chtějí využít možnosti kontaktu s poradkyněmi a zároveň se obávají o svoje soukromí a z jakéhokoli důvodu nechtějí zadávat své osobní údaje včetně emailové adresy.

Zde uvádíme podmínky a pravidla, která jsou obecně platná pro vás i pro poradkyně – pracovnice Internetové poradny ROZKOŠ bez RIZIKA, které budou odpovídat na Vaše dotazy v Osobní schránce:

 • 1
  Pracovnice poradny se zavazují odpovídat na dotazy do sedmi pracovních dnů ode dne přijetí dotazu. Pracovnice poradny odpovídají v českém jazyce na dotazy přijaté v českém/slovenském jazyce. Provozovatel poradny R-R nemá v současné době kapacitu zodpovídat dotazy v jiných než výše uvedených jazycích.
 • 2

  Smlouva o poskytování služeb s tazatelem je nepsaná, uzavíraná konkludentně, a to v okamžiku, kdy jsou splněny všechny následující podmínky: Zájemkyně/zájemce i její/jeho zakázka odpovídají veřejnému závazku poradny. Zájemkyně/zájemce souhlasí s podmínkami poskytování sociální služby odborné sociální poradenství. Zájemkyně/zájemce se rozhodla/l službu poradny využít.

 • 3

  Neuvádějte prosím Vaše identifikační údaje v dotazech, aby nedošlo k rozpoznání Vaší identity. Pokud tyto údaje uvedete, pracovnice mohou do Vašeho dotazu zasáhnout před jeho zveřejněním v Osobní schránce a z Vašeho dotazu odstranit identifikační údaje (jako je jméno, příjmení, místo, kde žijete apod.), aby z přečtení dotazu nebylo možné odhalit, kdo dotaz posílal. Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů vulgární výrazy a informace související s potenciální trestnou činností.

 • 4

  Doporučujeme zvolit tzv. „silné heslo“ a kombinovat malá a velká písmena s číslicemi. Minimální podmínkou je osm znaků, ve kterých je alespoň jedno číslo. Svoje přihlašovací údaje si zapamatujte, nebo uložte na bezpečné místo. Z důvodu zabezpečení schránky už nepůjdou znovu vygenerovat.

 • 5
  Svou Osobní schránku můžete kdykoli smazat, stejně jako založit znovu. Pokud svou Osobní schránku smažete, zmizí i z našeho systému.
 • 6
  Dotazy se prosím snažte formulovat konkrétně a srozumitelně. Ve svých dotazech prosím neužívejte nepatřičné vulgarismy.
 • 7

  Osobní schránka si vyhrazuje právo nereagovat na útočné, agresivní, vulgární a další dotazy, které nesouvisí se zaměřením a posláním Internetové poradny R-R a které jsou v rozporu s etikou poradny.

 • 8

  Osobní schránka garantuje Vaši anonymitu a mlčenlivost v mezích platné legislativy ČR.

 • 9
  Pracovnice poradny (poradkyně), které odpovídají Vaše dotazy v Osobní schránce, mají odborné vzdělání a nesmí poradnu využívat k uspokojování svých obchodních, sexuálních, emocionálních, náboženských aj. potřeb či přání.
 • 10
  Veškeré aktivity v Osobní schránce směrem k Vám nejsou dílem jedince – jsou výsledkem spolupráce týmu.
 • 11
  Osobní schránka neuchovává IP adresy ani emailové adresy, případné identifikační údaje jsou z textů dotazů odstraněny, aby nedošlo k jejich zveřejnění.
 • 12

  Osobní schránku Internetové poradny R-R provozuje ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s., která je zároveň jejím zřizovatelem. Všechny informace o poradně a komu je poradna určena naleznete v sekci „O poradně“, kde jsou definovány cíle a poslání poradny, etický kodex a kde je uvedeno, kdo Vám odpovídá a jsou popsány možnosti pro podání stížnosti či ocenění.

Mějte prosím na paměti, že Osobní schránka nemůže nahradit osobní kontakt s pracovnicí R-R či jiným odborníkem nebo dlouhodobou psychoterapii.

Pravidla podávání stížností

V případě, že nebudete s poradenskou službou poskytovanou prostřednictvím Internetové poradny R-R spokojeni, můžete svůj názor vyjádřit formou přání, stížnosti nebo podnětů na změnu.

Naším hlavním cílem je Vaše spokojenost s poskytovanými službami a dosažení co možná nejvyšší kvality poskytovaných služeb.

Chcete nám říct, co bychom měli zlepšit? Něco se Vám nelíbí nebo nás naopak chcete pochválit? Dejte nám o tom vědět:

 • řekněte nám to prosím v době, kdy jste u nás v centru nebo jsou pracovnice R-R u Vás (pracovnice Vás rády vyslechnou);

 • anonymně do krabičky nadepsané jako PŘÁNÍ A STÍŽNOSTI v centru (stačí vhodit stížnost/podnět napsanou na papíře, jen nám i napište, kam Vám máme odpovědět př. mail, telefon nebo nechat odpověď na nástěnce);

 • písemně ve vyplněném formuláři – terénní tým i sociální pracovnice v centru Vám ho rádi dají a pomůžou s jeho vyplněním

 • telefonicky nebo písemně mailem či poštou;

Poradenské centrum R-R Praha

Poradenské centrum R-R Brno

Poradenské centrum R-R České Budějovice

Poradenské centrum R-R Ostrava

Máte právo podat stížnost také prostřednictvím Vámi zvoleného zástupce/kyně. Ten je Vámi písemně zmocněn k Vašemu zastupování ve věci vyřizování stížnosti. Pravidlem je, že nezávislý zástupce stojí mimo struktury organizace R-R.

V případě potřeby máte k dispozici tlumočníka placeného organizací, kterého je však nutné předem dohodnout přes sociální pracovnici. Situaci lze řešit i telefonicky.

 • Pokud nám řeknete mail, telefonní číslo – napíšeme Vám nebo zavoláme (řekněte nám, jak je to pro Vás nejlepší!).
 • Pokud nám kontakt na sebe nedáte, odpověď bude viset nejméně 15 dní na nástěnce v Poradenském centru R-R (dle lokality terénního týmu).

Dáme Vám vědět nejpozději do 30 dnů od podání žádosti. Pokud nebudete spokojeny s odpovědí, zeptejte se pracovnice na možnost odvolání.  

Ocenění a stížnosti

„Zpětná vazba je pro nás důležitá, na jejím základě můžeme zkvalitňovat naše služby. Děkujeme Vám.“

Přes formulář na konci této stránky nám můžete zaslat svoje podněty, přání, ocenění nebo stížnosti.

Pracovnice Internetové poradny R-R podporují a vítají zpětnou vazbu od klientek/klientů internetové poradny. Zpětná vazba může mít podobu nápadů, podnětů, připomínek, stížností, ocenění, pochval, přání a jiných vyjádření ne/spokojenosti se službou.

Stížnost je zásadní vyjádření nespokojenosti s kvalitou, formou nebo průběhem poskytované služby. Ve stížnosti můžete uvést, s čím jste nespokojená/ný, co se Vám nelíbilo apod.

Ocenění je vyjádření spokojenosti s kvalitou, formou nebo průběhem poskytované služby. Můžete nám sdělit, s čím jste byl/la spokojený/ná, co bylo přínosné, co se Vám líbilo, co Vám pomohlo apod.

Připomínka je drobné upozornění k poskytovaným službám, které nemusí souviset pouze s kvalitou poskytované služby. Může se jednat například o postřehy k obsahu internetových stránek Internetové poradny R-R, apod.

Podnět může směřovat k vylepšení služby, vítáme všechny podněty o tom, co bychom mohli dělat jinak a lépe.

Vaše podněty, ocenění, připomínky a stížnosti můžete také poslat na email brno@rozkosbezrizika.cz

Podrobná pravidla pro podávání stížností, ocenění, podnětů a připomínek a další možnosti pro jejich podávání naleznete zde.